Termeni si Conditii

Artdeshines hjemmeside, i det følgende benævnt "Artdeshine.io", ejes og administreres af det kommercielle selskab Detailmania International SRL,

Kontakt: info@artdeshine.io

De generelle salgsbetingelser gælder for alt salg af varer og tjenester af ARTDESHINE.io gennem den virtuelle butik https://www. Artdeshine.io til køberen og må kun ændres med udtrykkelig skriftligt samtykke fra begge parter.

I dette dokument betyder følgende udtryk:

Køber: den person, firma, virksomhed eller anden juridisk enhed, der udsteder en ordre.
Sælger: kommerciel virksomhed Artdeshine.ro, med hjemsted

Varer og tjenester: ethvert nøglefærdigt projekt, produkter, materiale og/eller en del heraf eller service, herunder dokumenter og tjenesteydelser nævnt i Ordren eller på anden måde relateret hertil, som skal leveres af Sælger til Køber.
Ordre: et elektronisk dokument, som er en form for kommunikation mellem Sælger og Køber, hvorved Sælger indvilliger i at levere varerne og ydelserne, og køberen accepterer at modtage sådanne varer og ydelser og betale for disse.
Kontrakt: Ordre bekræftet af Sælger ved udstedelse af faktura. Kontrakten indgås når fakturaen udstedes og ikke når ordren er afgivet eller bekræftelsen på modtagelsen af ​​denne ordre er udstedt.
Immaterielle rettigheder (i det følgende benævnt IPR): alle immaterielle rettigheder såsom knowhow, ophavsret og naturalier, databaserettigheder, designrettigheder, designrettigheder, patenter, varemærker og domænenavneregistreringer for nogen af ​​ovenstående.
Specifikationer: alle specifikationer og/eller beskrivelser af varerne og tjenesterne som specificeret i ordren.

Artikel 2 - KONTRAKTDOKUMENTER

Ved at afgive en elektronisk eller telefonisk ordre på hjemmesiden https://www. Artdeshine.io, køberen accepterer den kommunikationsform (telefon eller e-mail), hvormed sælger udfører sine aktiviteter. Ordren vil bestå af følgende dokumenter, i rækkefølge efter vigtighed:

Ordren (sammen med tydelige omtaler af leverings- og faktureringsdatoer)
Købers specifikationer (hvor relevant)

I tilfælde af kampagner med begrænsning af antallet af produkter pr. kunde (kunden defineres som den samme forbruger eller den samme juridiske enhed (virksomhedsnavn) eller det samme telefonnummer eller samme leveringsadresse eller samme faktureringsadresse), mere end én ordre med nogen af ​​de ovennævnte situationer til fælles vil resultere i deres annullering.

Hvis Sælger bekræfter ordren, indebærer dette en fuld accept af vilkårene i Ordren. Sælgers accept af ordren anses for afsluttet, når der er en mundtlig (telefonisk) eller elektronisk (e-mail) bekræftelse fra sælger til køber, uden at der kræves en bekræftelse af modtagelsen fra køber. Sælger skal på intet tidspunkt betragte en ubekræftet ordre som værdien af ​​en Kontrakt.

Artikel 3 - GYLDIGHED

Denne kontrakt træder i kraft ved udstedelse af fakturaen fra sælger. Oplysninger om udstedelse af faktura skal ske telefonisk eller elektronisk (e-mail). De almindelige salgsbetingelser skal danne grundlag for den således indgåede kontrakt, herudover skal garantibeviset udstedt af sælger eller en leverandør til sælger danne grundlag.

Artikel 4 - UDVIDELSE AF SÆLGERS FORPLIGTELSER

Sælger skal bruge sin faglige og tekniske viden til at opnå det i ordren fastsatte resultat og skal levere de varer og tjenesteydelser, der opfylder købers krav, behov og specifikationer;

Oplysningerne præsenteret på Sælgers hjemmesider er kun til orientering og er dokumenteret eller ændret af Sælger i henhold til Producenternes præsentationsfiler/hjemmesider. På grund af pladshensyn og sammenhængen i informationsstrukturen kan produktbeskrivelser også være ufuldstændige, men Sælger bestræber sig på at præsentere de mest relevante informationer i henhold til oplysningerne modtaget fra producenterne, således at produktet kan bruges i de parametre, som det blev købt;

Kommunikation med butikken - kan ske ved at interagere med butikken, skrive meninger om produkterne eller kommunikere via de adresser, der er nævnt i kontaktsektionen. Meninger eller adresser, der indeholder fornærmelser eller upassende sprogbrug, vil blive udelukket fra siden eller ignoreret. Sælger kan frit administrere de modtagne oplysninger uden at skulle begrunde det.

Artikel 5 - OVERDRAGELSE OG UNDERLEVERANDØR

Sælger kan med købers oplysninger og uden købers samtykke overdrage og/eller underkontraktere til en tredjepart for tjenester relateret til opfyldelse af ordren. Sælger er altid ansvarlig over for Køber for alle kontraktlige forpligtelser.

Artikel 6 - INTELLEKTUELLE OG INDUSTRIELLE EJENDOMSRET (IPR)

Køber forstår de intellektuelle ejendomsrettigheder og vil ikke videregive til tredjemand eller offentliggøre (på internettet eller i medierne) nogen af ​​de oplysninger, som er modtaget fra Sælger. Desuden er navnene på webstederne samt de grafiske insignier registrerede varemærker tilhørende ARTDESHINE.RO og må ikke tages, kopieres eller bruges uden skriftligt samtykke fra ejeren.

Artikel 7 - FORTROLIGHED - OFFENTLIGHED

Alle planer, dokumenter og informationer af enhver art, som Køber har givet til Sælger, herunder uden begrænsning ordren, forbliver Sælgers ejendom. De må kun anvendes til opfyldelse af kontrakten. Ingen offentlig erklæring, promovering, pressemeddelelse eller nogen anden form for videregivelse til tredjemand må afgives af Køber med hensyn til ordren uden forudgående skriftligt samtykke fra Sælger.

Artikel 8 - SANKTIONER

I tilfælde af at Ordrens leverings- og/eller opstartsfrister ikke kan overholdes, er Sælger forpligtet til at meddele Køber det forventede tidspunkt for leveringens afslutning. Køber er berettiget til at kræve yderligere erstatning fra Sælger, hvor det er tilladt ved lov, i tilfælde af at Sælger helt eller delvist undlader at opfylde Kontrakten i overensstemmelse med de aftalte tidsfrister. Såfremt Køber er forsinket med at betale for varen inden for den frist, der er angivet i den af ​​Sælger udstedte faktura, er Køber forpligtet til at betale en bod på 0,5 % pr. dag af det skyldige beløb. Modtager Sælger fejlagtige oplysninger vedrørende fakturering eller levering af produkterne, etableres en ny frist for ordren, som vil være inden for 5 hverdage. Fristen for færdiggørelse er 30 dage fra afgivelsen af ​​ordren, medmindre den ændres af Sælger ved at underrette Køber.

Artikel 9 - FAKTURERING - BETALINGER

Pris, betalingsmåde og betalingsbetingelser er angivet i Ordren. Sælger skal udstede en faktura til Køber for de leverede Varer og Tjenester, idet det er Købers forpligtelse at give alle de nødvendige oplysninger til at udstede fakturaen i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Alle priser for produkter solgt via hjemmesiden https://www. Artdeshine.ro er udtrykt i Lei og indeholder moms med en sats på 19

Ønskes viderefakturering, indebærer ændringen af ​​faktureringsdata annullering af den oprindelige faktura og udstedelse af en ny faktura. Viderefakturering kan kun ske inden for samme regnskabsmåned og kun for fakturaer over 300 lei. Vær opmærksom på, at viderefakturering kun er mulig i følgende varianter: juridisk person - juridisk person eller fysisk person - juridisk person, ikke juridisk person - fysisk person.

Sælger anvender IKKE momsfradrag, ifølge Personregisteret.

Artikel 10 - RISICI OG ANSVAR

Levering

Sælger forpligter sig til at sende varerne og tjenesterne med kurer til køberen eller at levere dem personligt til et registreret forretningssted.

Transport - Emballage

Medmindre andet er aftalt mellem Sælger og Køber, påtager Sælger sig de risici og ansvar, der er forbundet med Varerne og Tjenesterne, når de overdrages til det interne kurerfirma, som Sælger samarbejder med. Sælger skal sikre korrekt emballering af varerne og tjenesterne og skal sikre transmissionen af ​​de medfølgende dokumenter på et varigt medium (trykt/e-mail eller på stedet på vegne af køber). Sælger skal levere varerne og tjenesterne i Rumænien.

Serviceåbningspakke ved levering

Sælger kan på udtrykkelig anmodning fra køber eller gratis tilbyde for visse produkter tjenesten med at åbne pakken ved levering. På denne måde sikres forholdene, så tilstanden af ​​den ydre emballage og det visuelle aspekt af deres indhold kontrolleres ved modtagelse af pakkerne. Kvitteringsstemplet bekræfter, at produkterne er korrekt leveret.

Artikel 11 - ACCEPT OG FORTRYDELSESRET

Accept vil ske, når varerne og tjenesterne er i overensstemmelse med de tekniske karakteristika, der er nævnt i ordren. Hvis køber opdager, at de leverede varer eller de leverede ydelser ikke er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, skal sælger bringe varerne og ydelserne i overensstemmelse inden for en maksimal periode svarende til ordrens udførelsesperiode, uden at opkræve omkostninger til køberen. relateret til disse operationer. Sælger skal også overholde bestemmelserne i OUG 34/2014 og skal anvende returpolitikken. Sælger har ret til, når den vurderer, at Købers handlinger har været i ond vilje, at kræve erstatning fra Køber i overensstemmelse med loven.

Artikel 12 - OVERFLØDENDE VARER

Alle varer, der leveres ud over den mængde, der er angivet i Ordren, kan afvises af Køber inden for 7 kalenderdage efter levering.

Artikel 13 - GARANTIER

Ud over eventuelle andre garantier givet af gældende love og detaljeret i garantibeviset udstedt af sælgeren eller en leverandør af sælgeren, garanterer de køberen mod enhver manglende overensstemmelse, som kan påvirke alle eller dele af varerne og tjenesterne, bortset fra normal slitage, i en periode på 24 måneder fra datoen for udstedelse af salgsfakturaen. Undtagelse er gjort for forbrugsvarer, som ikke er dækket af garantien.

Hvis der ikke er et garantibevis, ydes garantien på grundlag af fakturaen i henhold til gældende lovgivning.

Artikel 14 - OVERDRAGELSE AF EJERSKAB

Ejendomsretten til varerne og tjenesterne overføres på betalingstidspunktet af køberen på det sted, der er angivet i ordren (det vil sige ved levering - underskriften på modtagelsen af ​​transportdokumentet leveret af kureren eller underskriften på kvitteringen på fakturaen i i tilfælde af leverancer foretaget af sælgers personale).

Ved levering med kurer er kureren ikke bemyndiget af Sælger til at tillade Køber at åbne pakkerne før underskrivelse til levering, men først efter underskrift for levering og betaling af eventuel modværdi. Sælger kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af de afsendte pakker, medmindre der er et dokument underskrevet af Køber og repræsentanten for kureren, der foretog leveringen.

Artikel 15 - OVERHOLDELSE AF LOVE OG STANDARDER

Sælger skal overholde alle love, regulativer og bekendtgørelser, der gælder for Sælgerens kontraktlige udførelse, herunder uden begrænsning til fremstilling, montering, håndtering, transport, opbevaring, emballering eller levering af varerne og tjenesterne og gældende for sundhed, sikkerhed, miljø.

Artikel 16 - SVAR

Sælger garanterer ikke, at webstedet, de servere, det er hostet på, eller e-mails sendt fra Artdeshine.ro er fri for virus eller andre potentielt skadelige computerkomponenter, at de er fri for fejl, udeladelser, defekter, forsinkelser eller afbrydelser i drift eller transmission, linjenedbrud eller andre lignende faktorer. Brugeren anvender webstedet på eget ansvar, og Artdeshine.ro er fri for ethvert ansvar for enhver direkte eller indirekte skade forårsaget af brug eller adgang til/besøg på webstedet eller som følge af brug af informationen på webstedet. PRO DETAILING er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser, der kan forekomme i skrivning eller præsentation af materialerne på siden.

Sælger er ikke ansvarlig for skader af nogen art, som køber eller tredjemand måtte lide som følge af sælgers opfyldelse af nogen af ​​sine forpligtelser i henhold til ordren, og for skader, der er et resultat af brugen af ​​varerne og tjenesterne efter levering og især for tab af produkter.

Kampagner er gyldige afhængigt af lagertilgængelighed.

Sælger påtager sig som arrangør af kampagnekampagnerne ikke ansvar for tab eller beskadigelse af kampagnebeviset, er ikke ansvarlig for forfalskede eller beskadigede vouchers og forbeholder sig retten til at annullere den voucher, der blev brugt ved købet eller at fratrække dens værdi fra det beløb, der skal refunderes, i tilfælde af returnering, i overensstemmelse med loven, af et produkt, der deltager i den pågældende kampagne.

Eventuelle links til andre websteder leveres udelukkende med det formål at gøre oplysningerne mere tilgængelige, og Sælger påtager sig intet ansvar eller ansvar for indholdet af disse websteder, for de produkter eller tjenester, der promoveres eller markedsføres gennem disse websteder.

Sælgeren "Detailmania International SRL" skal være direkte involveret i tilfælde af, at dets underleverandører og/eller partnere af enhver art, der er involveret i udførelsen af ​​ordren, ikke opfylder nogen af ​​de kontraktlige forpligtelser.

Artikel 17 - AFLEDTE PRIS ELLER ERONATIVE KARAKTERISTIKA

Sælger skal gøre alt for at give nøjagtige oplysninger om produkternes pris og egenskaber. Det er muligt, at nogle priser og/eller karakteristika kan være forkerte. I tilfælde af registrering af en ordre med en latterlig pris har Sælger ret til at annullere Købers ordre. I tilfælde af registrering af en ordre på et produkt med fejlagtige egenskaber, vil Sælger bestræbe sig på at levere til Køber et produkt med egenskaber så tæt som muligt på dem, der præsenteres på webstedet på tidspunktet for ordreafgivelsen. Hvis Køber ikke er enig i Sælgers forslag, har Sælger ret til at annullere Købers ordre.

Artikel 18 - OVERTRÆDELSE - OPSIGELSE

Hvis Sælger ikke opfylder sine forpligtelser, herunder i garantiperioden, skal Køber underrette Sælger om en sådan fejl. En handlingsplan vil blive valideret mellem parterne inden for 3 dage efter meddelelsen. Køber kan annullere en ordre via e-mail, før den er blevet leveret. I modsat fald vil ordren være betinget af returnering af varer, nævnt på Sælgers hjemmesider.

Artikel 19 - FORCE MAJEURE

Ingen af ​​parterne er ansvarlige for manglende opfyldelse af sine kontraktlige forpligtelser, hvis en sådan manglende opfyldelse skyldes en begivenhed af force majeure. Force majeure er en uforudsigelig hændelse uden for parternes kontrol, og som ikke kan undgås.

Artikel 20 - GÆLDENDE LOV - JURISDIKTION

Denne kontrakt er underlagt rumænsk lov. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med fortolkningen og udførelsen af ​​denne kontrakt, skal afgøres i mindelighed, og i tilfælde af at der ikke opnås enighed på denne måde, har de kompetente domstole på Sælgers hovedkontor kompetence.

Artikel 21 - DIVERSE BESTEMMELSER

Hvis en eller flere bestemmelser er i strid med ethvert gældende lovkrav, skal de nævnte bestemmelser ikke anvendes, og parterne skal sammen bestræbe sig på at blive enige om nye bestemmelser, som er i overensstemmelse med ånden i de oprindelige bestemmelser. Parterne i kontrakten skal anses for at være uafhængige kontrahenter, og ingen af ​​parterne skal have ret til eller bemyndigelse til at påtage sig eller skabe nogen forpligtelse på vegne af eller til skade for den anden. Betingelserne og betingelserne i denne aftale erstatter alle tidligere skriftlige eller mundtlige aftaler mellem parterne hertil vedrørende emnet for denne aftale og må ikke ændres eller ændres, undtagen ved skriftlig aftale underskrevet af begge parter.

For at afgive en ordre skal mindreårige have samtykke fra deres juridiske repræsentanter.

ARTDESHINE.RO forbeholder sig retten til at nægte samarbejde med kunder, der udviser upassende adfærd og sprog, skriftligt eller mundtligt (aggressiv, løssluppen, etc..), har i ordrehistorikken nægtet leveringer, misbruger returretten inden for 14 dage.